Peter van Kessel is Cargo Panel Operator bij Odfjell en op de kop af tien jaar lid geweest van de OR bij het op- en overslagbedrijf in olie en chemicaliën.

“Ik vind het een hartstikke goede zaak dat de OR in de nieuwe Arbowet formeel meer inspraak heeft. De OR is er om de belangen van het personeel te behartigen en erop toe te zien dat afspraken met de werkgever worden nageleefd. Zeker als het gaat om veiligheid en gezondheid, moet de OR de gelegenheid krijgen om haar taken goed uit te voeren. Nu de keuze en positie van de preventiemedewerker mede een zaak is van de OR, staat de zij echt aan de basis van het arbobeleid. Zeker in een branche als de onze is dat essentieel. We werken veel met gevaarlijke stoffen en de preventiemedewerker moet echt verstand van zaken hebben. In ons geval is dit goed geregeld; onze preventiemedewerker is ook veiligheidskundige en arbeidshygiënist bij de afdeling Quality, Health, Safety, Security & Environment (QHSSE). Hij was al langere tijd onze preventiemedewerker, maar een jaar geleden hebben we – geheel in lijn met de nieuwe Arbowet –  ook officieel ingestemd met zijn aanstelling en zijn takenpakket. Standaard overleggen we ieder kwartaal met de preventiemedewerker over het arbobeleid en de RI&E, en natuurlijk weten we elkaar, de werkgever én de bedrijfsarts te vinden indien nodig. Zo is er ook ieder kwartaal een overleg tussen de arbodienst en een afvaardiging van de OR, de HR-afdeling, de Managing Director en de preventiemedewerker. Hier worden dan zaken besproken als de voortgang en keuringsproblematiek. Aanvullend verzorgt de Arboarts ook ieder jaar een jaarrapportage. In de nieuwe Arbowet is samenwerking duidelijk het sleutelwoord.

“Samenwerking is duidelijk het sleutelwoord in de nieuwe Arbowet.”

In de nieuwe Arbowet heeft de OR niet alleen meer inspraak, maar ook een actievere rol. We moeten nauwer samenwerken met alle partijen, informatie uitwisselen en zorgen dat preventie gaat leven. Dit laatste doen we bij Odfjell onder meer door de preventiemedewerker goed zichtbaar te maken, via het personeelsblad, internet en intranet en natuurlijk op de werkvloer. Ook het contact met de bedrijfsarts is in de nieuwe Arbowet verder aangescherpt. Omdat Odfjell een 24uursbedrijf is, maken wij gebruik van een arbodienst met een zogeheten vangnetconstructie: onze mensen kunnen altijd terecht bij de bedrijfsarts, tijdens vaste spreekuren of in geval van nood 24/7 bij  het port health center. En, zoals de nieuwe Arbowet voorschrijft, gebeurt terugkoppeling van de bedrijfsarts altijd anoniem, er is een gedegen klachtenprocedure en kunnen werknemers via de bedrijfsarts een second opinion aanvragen. Omgekeerd zorgen wij dat de bedrijfsarts goed geïnformeerd is en praten we hem regelmatig bij over ontwikkelingen in de branche. Veranderen de wettelijke grenswaarden van schadelijke stoffen? Dan moet onze bedrijfsarts hiervan natuurlijk op de hoogte zijn. Ik loop al een tijdje mee en heb door de jaren heen het belang van veilig en gezond werken echt zien groeien. Generaties veranderen en de Arbowet verandert mee.”