Dit artikel hoort bij: Arboportaal Magazine 01

Wie doet nu wat? Klik op de stippen:

De bedrijfsarts

De bedrijfsarts is een belangrijke adviseur die je vanaf nu zomaar kunt tegenkomen bij de koffieautomaat. Door de invoering van de vernieuwde Arbowet heeft de bedrijfsarts namelijk toegang tot de werkplek om zo het bedrijf beter te leren kennen en inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk. De bedrijfsarts beantwoordt ook vragen van werknemers over hun werk in relatie tot hun gezondheid. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een open spreekuur. Ook geeft de bedrijfsarts advies aan werknemers die twijfelen over het oordeel van een andere bedrijfsarts. Als eigen patiënten vragen om zo’n second opinion dan mag de bedrijfsarts dat alleen weigeren als er zwaarwegende argumenten zijn. Lees meer over de verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts op het Arboportaal.

Terug naar boven

De werknemer

Iedere werknemer kan terecht bij de bedrijfsarts. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor flexwerkers, uitzendkrachten, stagiairs en mensen met een nulurencontract. Ook als de werknemer geen gezondheidsklachten heeft maar wel vragen heeft over zijn gezondheid, kan hij langsgaan op het (open) spreekuur voor advies over gezondheid en werk. En mocht de werknemer het niet eens zijn met het oordeel van de bedrijfsarts, dan kan de werknemer vragen om een second opinion. Deze second opinon wordt door de werkgever betaald. Bij aanmerkingen op de behandeling van de bedrijfsarts, kan de werknemer altijd gebruikmaken van een klachtenprocedure. Lees meer over rechten en plichten van werkenden op het Arboportaal.

Terug naar boven

De werkgever

De werkgever zorgt ervoor dat iedereen veilig en gezond kan werken. Het voorkomen van ziektes en ongevallen wordt daarbij nog belangrijker. De werkgever moet een basiscontract afsluiten met een arbodienstverlener waarin de rechten en plichten van alle partijen zijn vastgelegd. Zo zorgt de werkgever er bijvoorbeeld voor dat een werknemer die het niet eens is met de bedrijfsarts op zijn kosten terecht kan bij een onafhankelijke andere bedrijfsarts voor een second opinion. En de werkgever regelt dat de bedrijfsarts meer tijd heeft om een officiële melding te doen als er wordt vermoed dat een werknemer ziek is geworden door het werk (beroepsziekte). Lees meer over de verantwoordelijkheden van de werkgever op het Arboportaal.

Terug naar boven

De preventiemedewerker

Ieder bedrijf moest al (minstens) een preventiemedewerker hebben die maatregelen treft om gezond en veilig werken mogelijk te maken. De preventiemedewerker gaat nu nog nauwer samenwerken met de arbodienst en de bedrijfsarts om de werkgever van adviezen te voorzien. De preventiemedewerker wordt aangewezen met instemming van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Lees meer over de verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker op het Arboportaal.

Terug naar boven

Het OR-lid

Het OR-lid (of het lid van de personeelsvertegenwoordiging) heeft invloed op de arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf. Daarnaast heeft het OR-lid zeggenschap over wie er aan het werk gaat als preventiemedewerker. De OR moet namelijk instemmen met de keuze voor de persoon en diens positie. Verder kan het OR-lid benaderd worden door de bedrijfsarts of een andere arboprofessional voor overleg over gezond en veilig werken binnen de organisatie. Lees meer over de verantwoordelijkheden van de OR op het Arboportaal.

Terug naar boven

De kerndeskundige

Werkgevers zijn wettelijk verplicht kerndeskundigen in te schakelen. In de minimale variant is dat de bedrijfsarts. Afhankelijk van de risico’s in het bedrijf kan het noodzakelijk zijn dat ook andere kerndeskundigen met meer specifieke deskundigheid betrokken worden om de werkgever te ondersteunen. De kerndeskundige kan werken bij een arbodienstverlener, maar kan ook zelfstandig werken. De kerndeskundige is er onder andere voor het toetsen van en het adviseren over de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en voor het begeleiden van verzuim.

Terug naar boven