Dit artikel hoort bij: Arboportaal Magazine 01

"Second opinion zorgt voor schwung"

Foto Yvonne Compier

Twee bedrijfsartsen in gesprek

Het houdt de gemoederen in arboland bezig. Een werknemer die het niet eens is met het advies van zijn bedrijfsarts heeft volgens de vernieuwde Arbowet recht op een second opinion van een andere onafhankelijke bedrijfsarts. Op kosten van de werkgever. Een mooie stap in het belang van werknemers, werkgevers en bedrijfsartsen of een wassen neus? Bedrijfsartsen Madelijn de Kleine en Jeroen Wijgergangs gaan erover met elkaar in gesprek.

“Samen de beste oplossing vinden voor werknemer en werkgever”

Denk in kansen, niet vanuit wantrouwen

Jeroen Wijgergangs, medisch adviseur en stafbedrijfsarts bij Keerpunt, arbodienstverlener en re-integratiespecialist, vindt de second opinion een positieve ontwikkeling. "Er is voldoende vertrouwen in bedrijfsartsen. In de praktijk komt de vraag om een second opinion vaak voort uit onzekerheid bij de werknemer. Hij heeft recht op een compleet plaatje en de second opinion helpt hierbij. Ook voor de werkgever is zo’n volledig beeld van belang. Pas dan kan de beste manier van re-integreren gekozen worden en krijgt ook de werkgever de meest effectieve oplossing."

Madelijn de Kleine, zelfstandig bedrijfsarts sinds 2001, vult aan: "De second opinion is geen bedreiging voor ons als bedrijfsartsen, maar een kans om ‘schwung’ te geven aan ons vakgebied. Door een gespecialiseerde collega mee te laten kijken, kunnen we ons vak ontwikkelen, de verbinding opzoeken tussen bedrijfsartsen onderling en bovenal de beste en meest duurzame oplossing vinden voor werknemer en werkgever."

We zijn er nog niet

Maar Jeroen en Madelijn zijn ook kritisch. Met het opnemen van de second opinion in de wet zijn we er nog niet. De second opinion wordt alleen een succes als deze goed geregeld wordt. Volgens de twee bedrijfsartsen is dit in de wet nog te weinig concreet gemaakt. "We moeten voorkomen dat beunhazen hier op inspringen. Het is belangrijk dat we een pool van experts opbouwen, bestaande uit bedrijfsartsen met specialistische kennis en senioriteit." Jeroen ziet hier een rol voor brancheorganisaties zoals OVAL, de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen NVAB en netwerkvereniging Kwaliteit op Maat (KoM). "Deze organisaties kunnen de kar trekken. Zij hebben het organisatievermogen om van de second opinion een succes te maken."

“Open communicatie is een absolute must”

Communicatie als succesfactor

Om gevoel te krijgen bij de werking van de second opinion, deed OVAL een pilot, waarbij tien second opinions werden uitgevoerd. Jeroen was betrokken bij één van de pilots: "Veel procesmatige keuzes zijn nog niet uitgekristalliseerd. Dit is een aandachtspunt. Verder zagen we dat open communicatie tussen de werkgever, werknemer en de bedrijfsartsen een absolute must is om de second opinion tot een goed einde te brengen."

De twee vakgenoten verschillen niet veel van mening. Madelijn en Jeroen zijn ervan overtuigd dat de second opinion echt van betekenis kan zijn voor alle betrokkenen. Mits deze op de juiste en gelijke manier wordt georganiseerd en ingezet.

Pilot second opinion

OVAL, de brancheorganisatie van arbodiensten en andere organisaties die zich bezighouden met duurzame inzetbaarheid, heeft al ervaring met de second opinion. Directeur Petra van de Goorbergh vertelt over de pilot waar tien bedrijfsartsen van zeven arbodiensten aan hebben deelgenomen: "Ervaring opdoen was ook een van de doelen van de proef. Verder wilden we een proces voor de uitvoering ontwikkelen en input verzamelen om advies te kunnen geven over de nieuwe Arbowet. In ruim een jaar tijd zijn tien casussen volledig uitgevoerd. Dat zijn er niet veel, ondanks uitvoerige promotie. Onze inschatting is mede daarom dat de behoefte aan een second opinion beperkt is. In de praktijk is het van groot belang om goed te communiceren, een strak werkproces te ontwikkelen en privacyregels bij het uitwisselen van medische gegevens te bewaken. We zijn blij met de second opinion, maar hadden liever gezien dat de regels nog verder waren uitgewerkt. Wat zwaarwegende argumenten zijn om een second opinion te weigeren en tariefstelling , is bijvoorbeeld niet vastgelegd. Dat zorgt voor onduidelijkheid en ongelijkheid." OVAL werkt samen met onder andere de NVAB en KoM aan een branchebrede regeling voor de second opinion.

Jeroen Wijgergangs

Sinds 1999 geregistreerd bedrijfsarts. Momenteel onder meer werkzaam als medisch adviseur en stafbedrijfsarts bij Keerpunt Arbodienst. Vindt de interactie met werknemers en werkgevers het mooiste aan zijn vak. "De bedrijfsarts heeft een belangrijke positie op het sociaal maatschappelijke vlak. De adviezen die je geeft en jouw begeleiding hebben vergaande gevolgen voor de werknemer en werkgever."

Madelijn de Kleine

Is na haar studiegeneeskunde eerst het curatieve vak in gerold en is sinds 2001 werkzaam als bedrijfsarts. Haar spreekt vooral de combinatie van gezondheid en het bedrijfskundige aspect aan. "In mijn werk krijg ik een kijkje in de keuken bij allerlei organisaties en zie ik wat de consequenties zijn voor de gezondheid. Zo kan ik werknemer en werkgever met raad en daad bijstaan."

Second opinion versus deskundigenoordeel

Wilt u meer weten over de rol van de bedrijfsarts? Bent u op zoek naar meer achtergrondinformatie over de second opinion? Of vraagt u zich af wat het verschil is tussen het deskundigenoordeel van het UWV en de second opinion? Kijk dan op het Arboportaal.

Wat doet de bedrijfsarts?

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts. Kijk voor meer informatie over de verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts op het Arboportaal, of bekijk de animatie:

Om ervoor te zorgen dat je als werknemer gezond en veilig kunt werken, kun je bij een bedrijfsarts terecht voor vragen hierover.
Oók als je niet verzuimt.
Een bedrijfsarts helpt bij het voorkómen van ziekte, veroorzaakt door werk.
Hierin werkt hij samen met andere professionals en de preventiemedewerker.
Ben je ziek, dan adviseert de bedrijfsarts over de aanpak.
En hij zorgt voor begeleiding tíjdens ziekte.
Ook ondersteunt hij bij re-integratie, wanneer je weer aan het werk gaat.
De werkgever maakt de vrije toegang tot een bedrijfsarts mogelijk door dat op te nemen in een contract met de arts, of arbodienst.
Hierin staat bijvoorbeeld dat je als werknemer de bedrijfsarts altijd mag bezoeken.
En dat de arts op de werkvloer langs mag komen.
De bedrijfsarts handelt en adviseert onafhankelijk van de werkgever... en heeft medisch beroepsgeheim.
Kortom, de bedrijfsarts draagt bij aan gezondheid en veiligheid op de werkvloer.
Maak dus gebruik van je recht op zijn advies!
Kijk op www.arboportaal.nl , of vraag jouw werkgever hoe het geregeld is.